Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom Famon, s.r.o.

  • Úvod
  • Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom Famon, s.r.o.

Osobné údaje sú spracúvané prevádzkovateľom Famon, s.r.o. v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa

Spoločnosť Famon, s.r.o., IČO: 36 400 742, so sídlom Svätoplukova 4, Žilina 010 01 je v zmysle zákona o ochrane osobných údajov prevádzkovateľom informačného systému „Zoznam verných zákazníkov“.

2. Účel spracúvania osobných údajov

Osobné údaje informačného systému „Zoznam verných zákazníkov“ sú spracúvané z dôvodu poskytovania kvalitných informácii z oblasti životného štýlu, módy a požadovaných informácií a detailov o konkrétnej ponuke alebo reakcie na otázky dotknutej osoby. Účelom je aj marketingová činnosť pomocou priameho marketingu, najmä directmailom, adresnými ponukami a pod. Za účelom technickej podpory môžu byť údaje sprístupnené poskytovateľovi služieb prenájmu serverov a služieb serverhostingu.

3. Zoznam osobných údajov

a) meno a priezvisko
b) deň narodenia (nepovinný údaj pri prihlasovaní na odber obchodných správ v predajniach, použitie pri zasielaní narodeninových darčekov)
c) pohlavie (údaj dodatočne dopĺňaný prevádzkovateľom)
d) emailová adresa

e) telefónne číslo

4. Poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie a e-mailový kontakt sú získavané len na základe súhlasu dotknutej osoby. Súhlas so spracúvaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať a to napríklad prostredníctvom odhlasovacieho odkazu, ktorý je súčasťou každej krátkej e-mailovej správy doručenej prijímateľovi, prípadne emailom, listom, telefonicky alebo osobne priamo na ktorejkoľvek predajni prevádzkovateľa.

5. Tretia strana, ktorej sú osobné údaje sprístupnené

Za účelom technickej podpory môžu byť tieto osobné údaje sprístupnené poskytovateľovi služieb Mail Chimp spoločnosti The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp, 512 Means St., Suite 404, Atlanta, Georgia, USA. V oblasti bezpečnosti spracúvaných osobných údajov spoločnosť The Rocket Science Group pristúpila k zásadám Safe Harbor.

6. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod zákona o ochrane osobných údajov;
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého boli osobné údaje získané na spracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona o ochrana osobných údajov,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Ostatné práva dotknutej osoby upravuje §28 až §30 Zákona o ochrane osobných údajov.

Prihláste sa k odberu našich noviniek